Viktig information innan du samtycker

Personuppgifter för forskningsändamål får inte samlas in utan att den som lämnar uppgifter uttryckligen har samtyckt till att personuppgifterna samlas in och behandlas enligt Lag 2013:794. Vi på LifeGene lägger stor vikt vid samtycket och vi vill vara säkra på att ni har all den information som behövs för att känna er trygga när ni går med i vår studie. Därför vill vi kort berätta vad det är som krävs för att ett samtycke skall vara giltigt och vad ett samtycke innebär för dig som deltagare.

När skall samtycket signeras?

När du registrerat dig som deltagare i LifeGene kan du logga in antingen med e-legitimation eller med lösenord och engångs PIN-kod. 

Om du väljer att logga in med e-legitimation signerar du ditt samtycke genast i samband med din första inloggning genom att läsa i genom samtycket och sedan klicka på godkänna.

Om du väljer att logga in med lösenord så får du signera ett samtycke när besöker oss på LifeGene Testcenter för att göra din hälsokontroll. 

Samtycket ser likadant ut oberoende hur du väljer att göra. Vill du se hur samtycket ser ut och läsa igenom det innan kan du se det här.

 

Vad innebär det att samtycka?
När forskning involverar människor ska du som deltagarna informeras om forskningen och din medverkan för att fritt kunna välja om de vill medverka eller inte.
LifeGene är ett forskningsprojekt och en resurs som samlar in data från ett stort antal individer för att möjliggöra framtida forskning om vad arv och miljö betyder för uppkomsten och utvecklingen av olika typer av sjukdomar och för människors hälsa i övrigt. 
Den 1sta december 2013 trädde Lag 2013:794, om vissa regler för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, i kraft. Grundregeln är att forskning bara får utföras om forskningspersonen har samtyckt till den forskning som avser henne eller honom. Ett samtycke gäller bara om forskningspersonen dessförinnan har fått information om forskningen. Samtycket skall vara frivilligt och uttrycklig, samt skall dokumenteras. Ett samtycke får när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan.
Detta innebär för dig som deltagare att du måste samtycka till att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med lagen. Det är viktigt att du då har tagit del av samtyckesinformationen nedan.
Samtyckesinformation
LifeGene är en resurs som ämnar skapa underlag för olika forskningsprojekt om vad arv och miljö betyder för uppkomsten och utvecklingen av olika typer av sjukdomar och för människors hälsa i övrigt. 
Deltagande i LifeGene är helt frivilligt och du kan när som helst avsluta ditt deltagande, helt eller delvis, genom att kontakta LifeGene Servicecenter. Du har då rätt att på begäran få dina personuppgifter i LifeGene utplånade.
Alla dina personuppgifter och andra uppgifter om dig som vi samlar in inom LifeGene behandlas med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen och utifrån starka säkerhetsrutiner för att bevara din anonymitet så att inga obehöriga kan ta del av uppgifterna. Dina personuppgifter förses med en kod och information som kan användas för att identifiera dig kommer att hållas åtskilt från andra data/uppgifter om dig. Uppgifterna kommer att lagras i minst 30 år.
Även de blod- och urinprover du lämnar förses med en unik kod så att de inte kan identifieras av obehöriga. Utlämnande av uppgifter från LifeGene för specifika forskningsstudier sker endast i kodat format vilket innebär att enskilda forskare inte kan identifiera dig som person. Alla som arbetar med LifeGene har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom LifeGene är Karolinska Institutet (Solnavägen 1, 171 77 Solna, 08-524 800 00).
Vetenskapligt ansvarig är Professor Nancy Pedersen.
Tillsynsmyndighet för behandlingen av personuppgifter i LifeGene är Datainspektionen.
Du har rätt att en gång per år, kostnadsfritt få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade i LifeGene, varifrån uppgifterna har hämtats och till vem uppgifterna eventuellt har lämnats ut. Ett utdrag visande dessa uppgifter kan du få efter skriftlig undertecknad begäran ställd till LifeGene. Om det framkommer att någon uppgift är felaktig har du rätt att få uppgiften rättad, blockerad eller utplånad.
 Behandling av dina personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen (1998:204) och Lag (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till en utredning om oredlighet i specifika forskningsstudier som har godkännande från etikprövningsnämnd. Vid eventuell felaktig behandling av dina personuppgifter har du rätt till skadestånd i enlighet med bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204).
När du bestämt dig för att delta samtycker du till att personuppgifter behandlas; att enkätsvar och mätresultat sparas; att blodprov lagras i en biobank; att data och prover får användas för forskning godkänd av etikprövningsnämnd och LifeGene - även forskning utanför Sverige och EU/EES-området. Vidare kan du tillåta eller välja bort (genom specifikt Ja/Nej) att LifeGene får tillgång till medicinska journaler. Se samtyckesformuläret 
 Har du fler frågor angående ditt samtycke är du alltid välkommen att kontakta oss på 020-120 40 50 eller info@lifegene.se. Vi svara gärna på dina frågor.

Vad innebär det att samtycka?

När forskning involverar människor ska du som deltagarna informeras om forskningen och din medverkan för att fritt kunna välja om de vill medverka eller inte.

LifeGene är ett forskningsprojekt och en resurs som samlar in data från ett stort antal individer för att möjliggöra framtida forskning om vad arv och miljö betyder för uppkomsten och utvecklingen av olika typer av sjukdomar och för människors hälsa i övrigt. 

Den 1sta december 2013 trädde Lag 2013:794, om vissa regler för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, i kraft. Grundregeln är att forskning bara får utföras om forskningspersonen har samtyckt till den forskning som avser henne eller honom. Ett samtycke gäller bara om forskningspersonen dessförinnan har fått information om forskningen. Samtycket skall vara frivilligt och uttrycklig, samt skall dokumenteras. Ett samtycke får när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan.
Detta innebär för dig som deltagare att du måste samtycka till att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med lagen. Det är viktigt att du då har tagit del av samtyckesinformationen nedan.

Samtyckesinformation

Deltagande i LifeGene är helt frivilligt och du kan när som helst avsluta ditt deltagande, helt eller delvis, genom att kontakta LifeGene Servicecenter. Du har då rätt att på begäran få dina personuppgifter i LifeGene anonymiserade eller utplånade. Blanketten som skall fyllas i och skickas till LifeGene ser du här


Alla dina personuppgifter och andra uppgifter om dig som vi samlar in inom LifeGene behandlas med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen och utifrån starka säkerhetsrutiner för att bevara din anonymitet så att inga obehöriga kan ta del av uppgifterna. Dina personuppgifter förses med en kod och information som kan användas för att identifiera dig kommer att hållas åtskilt från andra data/uppgifter om dig. Uppgifterna kommer att lagras i minst 30 år.
Även de blod- och urinprover du lämnar förses med en unik kod så att de inte kan identifieras av obehöriga. Utlämnande av uppgifter från LifeGene för specifika forskningsstudier sker endast i kodat format vilket innebär att enskilda forskare inte kan identifiera dig som person. Alla som arbetar med LifeGene har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.
- Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom LifeGene är Karolinska Institutet (Solnavägen 1, 171 77 Solna, 08-524 800 00).
Vetenskapligt ansvarig är Professor Nancy Pedersen.
- Tillsynsmyndighet för behandlingen av personuppgifter i LifeGene är Datainspektionen.
- Du har rätt att en gång per år, kostnadsfritt få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade i LifeGene, varifrån uppgifterna har hämtats och till vem uppgifterna eventuellt har lämnats ut. Ett utdrag visande dessa uppgifter kan du få efter skriftlig undertecknad begäran ställd till LifeGene. Om det framkommer att någon uppgift är felaktig har du rätt att få uppgiften rättad, blockerad eller utplånad.


Behandling av dina personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen (1998:204) och Lag (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till en utredning om oredlighet i specifika forskningsstudier som har godkännande från etikprövningsnämnd. Vid eventuell felaktig behandling av dina personuppgifter har du rätt till skadestånd i enlighet med bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204)

När du bestämt dig för att delta samtycker du till att personuppgifter behandlas; att enkätsvar och mätresultat sparas; att blodprov lagras i en biobank; att data och prover får användas för forskning godkänd av etikprövningsnämnd och LifeGene - även forskning utanför Sverige och EU/EES-området. Vidare kan du tillåta eller välja bort (genom specifikt Ja/Nej) att LifeGene får tillgång till medicinska journaler. 

Forskare med godkännande från etikprövningsnämnd (EPN) kan även be att få kontakta dig igen med förfrågan om fortsatt deltagande i en specifik studie. Du blir då kontaktad av LifeGene vilket innebär att inga personuppgifter lämnas över till forskaren om du väljer att inte delta i den specifika studien. Allt deltagande är frivilligt.

Har du fler frågor angående ditt samtycke är du alltid välkommen att kontakta oss på 020-120 40 50 eller info@lifegene.se . Vi svara gärna på dina frågor.